กราบพระธาตุเเละพระประจำวันเกิดที่เจดีย์ชเวดากองจำลอง

เจดีย์ชเวดากองจำลอง

เจดีย์ชเวดากองจำลอง เกิดจากศรัทธาของชาวบ้านห้วยปากคอกที่ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมอญ ทวาย กะเหรี่ยงและเมียนมาร์และพระอาจารย์ทักษิณเจ้าอาวาสวัดห้วยเจริญศรัทธาราม 

ได้ร่วมกันสร้างเจดีย์จำลองตามแบบพระมหาเจดีย์ชเวดากองในประเทศเมียนมาร์ โดยรอบคอพระเจดีย์มีพระประจำวันเกิดประดิษฐานอยู่โดยรอบเพื่อสืบพระพุทธศาสนา

และได้อัญเชิญพระธาตุมาประดิษฐานไว้บนยอดพระเจดีย์เพื่อเป็นที่สักการะบูชาพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนเป็นมิ่งขวัญของหมู่บ้านสืบไป

 
Visitors: 81,946