ทัศนศึกษาด้านการเกษตร

ทัศนศึกษาด้านการเกษตร

บ้านไร่วิมานดินฟาร์มรีสอร์ท ทำการเกษตรแบบผสมผสานต่างระดับ เช่น ปลูกสะตอเป็นไม้ชั้นบน มังคุด เงาะ มะไฟ ลองกองเป็นไม้ชั้นกลาง

ปลูกไม้ดอกเช่น เฮลิโคเนียไม้ดอกประดับสรวงสวรรค์ในเทพนิยายกรีกจากหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก เหรียงและกาแฟเป็นไม้ชั้นล่าง

ปลูกสมุนไพรเช่น พลูคาว บัวบก หญ้าไผ่น้ำ ผักกูดเป็นไม้คลุมดิน
การปลูกเหรียง กาแฟ พริกไทย ดีปลีและผักกูดร่วมยางพารา

การปลูกและการจัดการมะนาวบนลอนลูกฟูกให้ออกนอกฤดูตามแนวทางของท่านอ.ดร.รวี เสรฐภักดี ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  

Visitors: 81,946