แพคเกจ : 3 วัน 2 คืน

บ้านไร่วิมานดินฟาร์มสเตย์แอนด์รีสอร์ท “บ้านสุขภาพท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำ” ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พักวิมานดิน กินอาหาร Organic พลิกฟื้นสุขภาพ

 ราคา 2,500  บาท

วันแรก

13.00 น. เข้าที่พัก พร้อม welcome drink จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น. ศึกษาระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ(ตามฤดูกาล)
             

             - ชมโป่งช้างและร่องรอยของสัตว์ป่า
             

             - สัมผัสบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ

16.00 น. ล่องแก่งห่วงยางท่านจะได้รับความสนุกสนานพร้อมชมนกน้ำและธรรมชาติอันสวยงามสองฝั่งน้ำห้วยปากคอก

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ พร้อมสนุกสนานกับบทเพลงจากคาราโอเกะ  ในอ้อมกอดของขุนเขาและเสียงหริ่งหรีดเรไร                ยามค่ำคืน 

23.00 น. พักผ่อนนอนนับดาว เคล้าเสียงน้ำไหลและนกกล่อมไพร                                                                                                                

วันที่สอง

อรุณสวัสดิ์กับบรรยากาศอันบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติที่แสนโรแมนติกในวันพักผ่อนของท่าน

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (2) ในบรรยากาศริมน้ำ หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำหรือถ่ายภาพประทับใจ

08.30 น. กิจกรรมศึกษาการทำการเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรที่อยู่รอบตัว
       

             - ศึกษาการทำเกษตรแบบผสมผสานต่างระดับ
       

             - ศึกษาการปลูกมะนาวบนลอนลูกฟูกตามแนวทางของดร.รวีฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน มก. กำแพงแสน

             - ศึกษาการปลูกทุเรียนระยะชิด 3x8 บนลอนลูกฟูกแปลงแรกของประเทศไทยตามแนวทางของดร.รวี เสรฐภักดี                   ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน มก. กำแพงแสน

             - ศึกษาสมุนไพรที่อยู่รอบตัว

             - โอบกอดขอพรเทวดารักษาต้นยางนายักษ์อายุร่วม 100 ปี เพื่อเป็นศิริมงคล

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (3)พร้อมสนุกสนนานกับบทเพลงจากคาราโอเกะ ในอ้อมกอดของขุนเขาเคล้าเสียงหริ่งหรีด              เรไรยามค่ำคืน

23.00 น. พักผ่อนนอนนับดาวเคล้าเสียงน้ำไหลประสานเสียงกับหริ่งหรีดเรไร

วันที่สาม

อรุณสวัสดิ์กับบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติที่แสนโรแมนติกยามเช้า

06.00 น. ชมสายหมอกและแสงแรกแห่งวัน...พร้อมกราบขอพรพระธาตุและพระประจำวันเกิดที่เจดีย์ชเวดากองจำลองเพื่อ                เป็นศิริมงคล

07.00 น. กราบพระนาคปรกอันศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำคชสาร...พร้อมชมค้างคาวนับร้อย

08.30 น. รับประทานอาหารเช้า (4) บนระเบียงชมดาว...ในบรรยากาศริมน้ำ...หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย...เล่นน้ำหรือ              ถ่ายภาพประทับใจ

10.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม
- ที่พัก 2 คืน
- อาหาร 4 มื้อ (เช้า,เย็น)
- ผลไม้ไร้สารพิษ ฟรี ตามฤดูกาล
- ดื่มน้ำและชาสมุนไพร “รางจืด” ล้างสารพิษ (Detox) ฟรี ตลอดเวลา
- กิจกรรมตามโปรแกรมข้างต้น...แถมฟรี
- วิทยากร...ก็ฟรี อีกเช่นกัน

หมายเหตุ: สำหรับหมู่คณะปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามอัธยาศัย

Visitors: 81,943