เกี่ยวกับเรา

บ้านไร่วิมานดินฟาร์มสเตย์&รีสอร์ท “บ้านสุขภาพท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำ” เป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับท่านที่รักธรรมชาติและสุขภาพอย่างแท้จริง ดังได้มีคำกล่าวว่า “นอนทองผาภูมิ 1 คืน อายุยืนขึ้น 1 ปี” หรือ “นอนวิมานดินฟาร์มสเตย์&รีสอร์ท 1 คืนอายุยืนขึ้น 1 ปี”

บ้านไร่วิมานดินฟาร์มสเตย์&รีสอร์ท ”  ได้ทำการเกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540  โดยใช้ปุ๋ยที่ทำจากเศษพืช มูลสัตว์และยาฆ่าแมลงที่ทำจากสมุนไพรไล่แมลงหลากชนิด  ในปี พ.ศ. 2546 "บ้านไร่วิมานดิน" ได้รับตราผลิตภัณฑ์อินทรีย์( Organic Thailand )  จากกรมวิชาการเกษตรเป็นแปลงที่  3  ของจังหวัดกาญจนบุรี

ปัจจุบัน พ.ศ. 2558 เราได้ปรับลดการทำเกษตรมาเป็นการเกษตรแบบปลอดสารพิษหรือ Good Agriculture Practice(GAP)และเปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านไร่วิมานดินฟาร์มสเตย์&รีสอร์ท”

 

“บ้านไร่วิมานดินฟาร์มรีสอร์ท” เริ่มเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา โดยเริ่มให้นักท่องเที่ยวพักบนบ้านแบบโฮมสเตย์ซึ่งมี 5 ห้อง ปี พ.ศ. 2545 สร้างบ้านพักในสวนริมแม่น้ำห้วยปากคอก 3 หลังและได้เพิ่มห้องพักตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ปี พ.ศ. 2557 เราได้ลงทุนสร้างห้องพักเพิ่มอีก 10 หลังตลอดจนปรับปรุงห้องพักที่เสื่อมโทรม ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2558 เรามีห้องพัก 23 หลัง

 

“ บ้านไร่วิมานดินฟาร์มรีสอร์ท”  ได้ทำการเกษตรแบบผสมผสานสร้างความหลากหลายทางชีวภาพโดยใช้ระบบการปลูกพืชแบบต่างระดับ( Multi-Storey Cropping )  ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ใช้ต้นสะตอและต้นยางพาราเป็นพืชชั้นบน  ใช้พริกไทและดีปลีเป็นพืชพันเกาะต้นสะตอ ใช้ต้นมังคุด  ต้นมะปราง  ต้นเงาะ ต้นมะเฟืองเป็นพืชชั้นกลาง ใช้ต้นกาแฟ ต้นเหรียงเป็นพืชชั้นล่าง ใช้ผักพื้นบ้าน เช่น ผักกูด  สมุนไพร เช่น พลูคาว เป็นพืชคลุมดิน กระชายแดง  กระชายเหลือง กระชายดำไพล และขมิ้นชัน เป็นพืชชั้นใต้ดิน  เราได้เตรียมอาหารปรุงจากผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ  ผลไม้สดปลอดสารพิษตามฤดูกาล ชารางจืด  เพื่อล้างสารพิษและฟื้นฟูสุขภาพของผู้มาเยือน


 

 
 
 
 
ติดตามภาพความประทับใจในทริปของท่านได้ทาง Facebook ของเรา 
Visitors: 126,746