เกี่ยวกับเรา

บ้านไร่วิมานดินฟาร์มสเตย์&รีสอร์ท “บ้านสุขภาพท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำ” เป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับท่านที่รักธรรมชาติและสุขภาพอย่างแท้จริง ดังได้มีคำกล่าวว่า “นอนทองผาภูมิ 1 คืน อายุยืนขึ้น 1 ปี” หรือ “นอนวิมานดินฟาร์มสเตย์&รีสอร์ท 1 คืนอายุยืนขึ้น 1 ปี”

บ้านไร่วิมานดินฟาร์มสเตย์&รีสอร์ท ”  ได้ทำการเกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540  โดยใช้ปุ๋ยที่ทำจากเศษพืช มูลสัตว์และยาฆ่าแมลงที่ทำจากสมุนไพรไล่แมลงหลากชนิด  ในปี พ.ศ. 2546 "บ้านไร่วิมานดิน" ได้รับตราผลิตภัณฑ์อินทรีย์( Organic Thailand )  จากกรมวิชาการเกษตรเป็นแปลงที่  3  ของจังหวัดกาญจนบุรี

ปัจจุบัน พ.ศ. 2558 เราได้ปรับลดการทำเกษตรมาเป็นการเกษตรแบบปลอดสารพิษหรือ Good Agriculture Practice(GAP)และเปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านไร่วิมานดินฟาร์มสเตย์&รีสอร์ท”

 

“บ้านไร่วิมานดินฟาร์มรีสอร์ท” เริ่มเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา โดยเริ่มให้นักท่องเที่ยวพักบนบ้านแบบโฮมสเตย์ซึ่งมี 5 ห้อง ปี พ.ศ. 2545 สร้างบ้านพักในสวนริมแม่น้ำห้วยปากคอก 3 หลังและได้เพิ่มห้องพักตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ปี พ.ศ. 2557 เราได้ลงทุนสร้างห้องพักเพิ่มอีก 10 หลังตลอดจนปรับปรุงห้องพักที่เสื่อมโทรม ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2558 เรามีห้องพัก 23 หลัง

 

“ บ้านไร่วิมานดินฟาร์มรีสอร์ท”  ได้ทำการเกษตรแบบผสมผสานสร้างความหลากหลายทางชีวภาพโดยใช้ระบบการปลูกพืชแบบต่างระดับ( Multi-Storey Cropping )  ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ใช้ต้นสะตอและต้นยางพาราเป็นพืชชั้นบน  ใช้พริกไทและดีปลีเป็นพืชพันเกาะต้นสะตอ ใช้ต้นมังคุด  ต้นมะปราง  ต้นเงาะ ต้นมะเฟืองเป็นพืชชั้นกลาง ใช้ต้นกาแฟ ต้นเหรียงเป็นพืชชั้นล่าง ใช้ผักพื้นบ้าน เช่น ผักกูด  สมุนไพร เช่น พลูคาว เป็นพืชคลุมดิน กระชายแดง  กระชายเหลือง กระชายดำไพล และขมิ้นชัน เป็นพืชชั้นใต้ดิน  เราได้เตรียมอาหารปรุงจากผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ  ผลไม้สดปลอดสารพิษตามฤดูกาล ชารางจืด  เพื่อล้างสารพิษและฟื้นฟูสุขภาพของผู้มาเยือน

พ.ศ. 2557 “บ้านไร่วิมานดินฟาร์มรีสอร์ท” ได้ลงทุนทำสวนมะนาวแป้นรำไพเพื่อบังคับออกนอกฤดู ตามแนวทางของ ดร.รวี เสรฐภักดี ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 3 ไร่ 330 ต้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

 

 
 
 
 
ติดตามภาพความประทับใจในทริปของท่านได้ทาง Facebook ของเรา 
Visitors: 81,946